Obchodné a organizačné podmienky

Nasledujúce organizačné a obchodné podmienky účasti na festivale Dračie dni sú záväzné pre každého potenciálneho a každého akceptovaného predajcu alebo predajkyňu na Dračích dňoch (ďalej len “podmienky” a “predajca”).

ÚVODNÉ USTANOVENIE

DRAČIE DNI sú rodinný festival, ktorý organizuje Občianske združenie Smoleničan, sídlom Komenského 53, 919 04 Smolenice, IČO: 42402689, DIČ: 2120921011. Niesme platcami DPH.

Dračie dni sa uskutočnia :
3.7. až 4.7. 2021 – Hrad Červený kameň
24.7 až 25.7. 2021 – Zvolenský zámok
31.7. až 1.8. 2021 – Smolenický zámok
14.8. až 15.8. 2021 – Budatínsky hrad
28.8. až 29.8. 2021 – Hrad Šariš

Predajná doba po oba dni každého podujatia je od 10.00 hod. do 19.00 hod. 

I. PREDMET PODMIENOK

 1. Predmetom je úprava vzťahov medzi organizátorom Dračích dní a predajcom pri účasti predajcu na podujatí a predajného miesta organizátorom predajcovi.

 2. Organizátor zabezpečí pre predajcu: predajné miesto na dobu trvania podujatia na oba dni konania a predajca zaplatí účastnícky poplatok (ak nie je inak dohodnuté a predajca zaplatí poplatok.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PREDAJCU

 1. Predajca je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby v súlade s týmito podmienkami a v súlade s podmienkami stanovenými v prihláške. Predajca je oprávnený predávať iba tovary či poskytovať služby, špecifikované v prihláške.
 1. Predajca je povinný uhradiť účastnícky poplatok (ak nie je inak dohodnuté) za účasť na Dračích dňoch – podľa vyplnenej prihlášky a inštrukcií zaslaných na email. Predajca je povinný uhradiť účastnícky poplatok vždy do 15 dní od termínu podujatia Dračie dni, (to znamená, že suma bude pripísaná na účet). Termíny jednotlivých podujatí budú vždy zverejnené na webovej a facebookovej stránke festivalu.

 2. Predajca je povinný si priniesť elektrické káble na pripojenie do siete (predlžovačku) a zabezpečiť prístup k vode, ak si to vyžadujú hygienické predpisy podľa jeho predmetu predaja. Predajca používajúci otvorený oheň (plynový varič) je povinný mať v stánku funkčný hasiaci prístroj.

 3. Predajca je sám zodpovedný za používanie vlastnej registračnej pokladnice (na ambulantný predaj) podľa platného zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Príslušné súvisiace dokumenty je povinný mať počas trvania podujatia pri sebe.

 4. Predajcovi bude pridelené predajné miesto podľa plánu zhotoveného organizátorom. Predajca sa zaväzuje rešpektovať plán zhotovený organizátorom a riadiť sa pokynmi organizátora pri prideľovaní miesta. Predajca nesmie svoje miesto alebo jeho časť dať do podnájmu tretej osobe. Jedno predajné miesto pridelené podľa úhrady účastníckeho príspevku je pridelené vždy len konkrétnemu predajcovi. Predajca nesmie predávať tovary alebo poskytovať služby za inú osobu či iného predajcu.

 5. Predajca nesmie propagovať politickú stranu alebo hnutie ani prezentovať názory, ktoré vedú k podpore a propagácii skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

 6. Vstup na podujatie a parkovanie. Vstup predajcov s vozidlami do areálu zámku za účelom prípravy stánkov a vyloženia tovaru bude možný v deň konania festivalu a to od 07,00 hod do 09,00 hod. Vstup predajcov s vozidlami do areálu zámku za účelom zbalenia stánkov a naloženia  tovaru bude možný  v deň skončenia festivalu po 19,30 hod alebo až po úplnom vyprázdnení nádvoria zámku návštevníkmi. Vstup do priestorov zámkov  alebo na prístupové komunikácie so zákazom vjazdu k zámkom bude povolený s platným povolením a kartou, priloženou k povoleniu , kde si každý účastník doplní EČ motorového vozidla a číslo povolenia. Predajcovia sú povinný rešpektovať pokyny a usmernenia organizátorov festivalu. Parkovanie v priestoroch zámkov nie je možné, takisto na príjazdovej ceste k zámkom Smolenice a Zvolen. Vozidlá si predajcovia budú musieť zaparkovať na miestach určených organizátorom.

 7. Osobitné povinnosti predajcu na predajnom mieste:

  a) predajca je povinný dodržiavať opatrenia vyplývajúce z platného Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  b) označiť svoje predajné miesto;

  c) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

  d) používať registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov;

  e) správať sa ohľaduplne voči iným predajcom a návštevníkom.

  f) užívať predajné miesto tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu, poškodzovaniu a ani iným neoprávneným zásahom do práv iných subjektov;

  g) počas užívania predajného miesta udržiavať poriadok a dodržiavať príslušné hygienické normy, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané;

  h) Účastníci festivalu, ktorí budú predávať jedlá tepelne spracovávané priamo na podujatí, sú povinní zabezpečiť miesto tak, aby pri ich príprave nedošlo k  znečisteniu dlažby masťou, olejom, resp. uhlím pri grilovaní a tiež vzniknutým odpadom.

  i) V prípade znečistenia dlažby je účastník povinný na vlastné náklady zabezpečiť vyčistenie.

  j) predajné miesta  budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok

  k) povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami.

  l) Predajcovia občerstvenia sa zaväzujú, že nebudú používať na servírovanie jedál a nápojov plastové riady a poháre

  m) predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla uvedeného  v povolení  a pokynov organizátorov

  n) Predajný stánok nemá byť širší ako 3 metre a má byť  umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 0,5 metra pred predajným  stánkom  tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a medzi stánkami (výnimky po odsúhlasení organizátorom)

  o) účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili organizačný poriadok OZ Smoleničan o organizovaní príležitostných trhov v rámci festivalu

  p) umývať použitý riad pri zdroji pitnej vody je prísne zakázané

  q) prenechať pridelené predajné miesto inému predávajúcemu  bez súhlasu organizátora bude mať za    následok  vylúčenie  z festivalu,  bez vrátenia poplatku;

  r) účastník, ktorý sám ukončí účasť na festivale pred jeho oficiálnym ukončením, nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku

  s) do kategórie remeselníkov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, svoje vlastné výrobky, ale majú v ponuke dovážané alebo kupované výrobky

  t) požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné uviesť v záväznej prihláške a na každú prípojku dostane záujemca  farebnú pásku  na každý prívodný  kábel. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením trhového poriadku počas festivalu

  u) odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vo vlastnej réžii.

 8. Predajca je povinný mať pri sebe po celú dobu predaja  a na požiadanie predložiť  príslušným kontrolným orgánom (ak patrí do kategórie predajcov, pre ktorú sa tieto dokumenty vyžadujú):

  a) doklad o oprávnení na podnikanie, resp. vykonávanie činností, ktoré nie sú podnikaním a preukaz totožnosti (aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra, príslušného úradu- slobodné povolania, osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka…);

  b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;

  c) v prípade poľnohospodárov (záhradkárov) potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, resp. záhrady,

  d) knihu elektronickej registračnej pokladnice;

 1. Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových záznamov predajcu, jeho služieb a tovaru. Predajca tiež udeľuje súhlas na použitie týchto záznamov na medializáciu a propagáciu podujatia organizátorom.

 2. Zodpovednosť predajcu na mieste:

  a) predajca nesie zodpovednosť za škody vzniknuté ním, či jeho zamestnancami;

  b) za bezpečnosť stánkov, ich zabezpečenie proti poveternostným vplyvom ako i zabezpečenie voči krádežiam stánkov ako i predávaného tovaru a poškodeniu stánkov preberajú zodpovednosť predajcovia

  c) predajca či poskytovateľ služieb sám znáša škody spôsobené zlým počasím, či nemožnosťou zúčastniť sa podujatia z tohto dôvodu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

 1. Organizátor zabezpečí organizáciu podujatia, vytvorenie programu, medializáciu a reklamu podujatia, kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu predajných miest a časového harmonogramu podujatia, hygienické zariadenia pre účastníkov podujatia a predajcov, informácie o podujatí a organizácii.

 2. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté predajcami, účinkujúcimi, či účastníkmi. Organizátor nie je zodpovedný za kvalitu poskytovaných služieb a tovaru, ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a služby. Organizátor nezodpovedá za žiadne straty či odcudzenia. Organizátor nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich. Organizátor nezodpovedá za zlé počasie a v prípade obzvlášť zlého počasia najmä z dôvodu ochrany života a zdravia účastníkov podujatia (napr. extrémny dážď, búrka, vietor a pod.) je oprávnený v deň konania Dračie dni zrušiť bez nároku predajcov na náhradu škody, ušlého zisku a bez vrátenia účastníckeho poplatku.

 3. Podujatie bude trvať po oba dni od 10,00 hod do 19,00 hod. Predajca sa zaväzuje poskytovať tovar a služby počas celej tejto doby. Od 19,30 hod bude celá zóna autám prístupná a všetky veci súvisiace s predajom musia byť kompletne odpratané v druhý deň konania podujatia do 20,00 hod.

 4. Zmeny alebo doplnenia týchto podmienok možno urobiť len písomnou formou na základe dohody zmluvných strán.
dd_footer
dd_footer